Obecné obchodní podmínky

1) Na všechny prvky a komponenty popsané v tomto katalogu se vztahuje záruka od společnosti ELESA S.p.A Monza - Miláno - Itálie (ELESA) nebo OTTO GANTER GmbH & Co. KG - Furtwangen - Německo (GANTER). Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady a skryté materiálové vady a to po dobu 12 měsíců od zakoupení koncovým zákazníkem nebo distributorem. Záruka se nevztahuje na nevhodné použití prvků nebo jiné použití, než je určeno.

2) V případě uplatnění výše uvedené záruky musí být každý prvek vrácený (na náklady kupujicího) a ELESA nebo GANTER zajistí jeho opravu, výměnu nebo vrácení peněz, podle toho co je nejvhodnější.

3) Kupující není povinen vrátit vadný produkt, pokud dojde k jedné z následujících dvou podmínek: 1. prvek nebo komponent se porouchal díky výrobní či skryté materiálové vadě; 2. je důvod se domnívat, že ELESA nebo GANTER si byli vědomí této vady v okamžiku prodeje. V tomto případě se ELESA nebo GANTER zavazují poskytnout náhradu tohoto prvku bez předchozího návratu prvku vadného.

4) ELESA nebo GANTER v žádném případě nepřebírají zodpovědnost za náhradu škody, která vznikne v důsledku výše uvedených chyb uznaných v záručních podmínkách. Zodpovědnost ELESA nebo GANTER je limitováná výši prodejní ceny vadného prvku nebo komponentu.

5) ELESA a GANTER pečlivě připravily nejlepší možný výklad a popis všech produktů uvedených v tomto katalogu (ilustrace, výkresy, legendy a popisky). Avšak ELESA a GANTER zdůrazňují, že detaily popisu mají pouze informativní charakter a mohou nastat drobné rozdíly mezi zobrazeným popisem a hotovým výrobkem.

6) Poskytování uvedené záruky se vztahuje a je garantováno na prvky dodané oficiálnimi distributory ELESA a GANTER. Nikdo není oprávněný předpokládat odpovědnost společnosti ELESA a GANTER v souvislosti s nákupem a použitím jejich výrobků.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

7) ELESA a GANTER potvrzují, že všechny jejich prodávané výrobky jsou ve shodě s uvedenými specifikacemi, popisy a vyobrazeními uvedenými v katalogu nebo na souvisejících výkresech.

8) Systém kvality společnosti ELESA S.p.A. Monza (Miláno) dle ISO 9001 byl certifikován BSI (Certif. No. FM23747) a je platný od roku 1993. Systém kvality společnosti OTTO GANTER GmbH & Co. KG - Furtwangen - Německo dle ISO 9001 byl certifikován DQS (Certif. No. 002946 QM) a je platný od roku 1994.

9) Informace obsažené v tomto katalogu nahrazují a ruší informace obsažené v předchozích verzích katalogů nebo v materiálech publikovaných společnosti ELESA+GANTER.

10) Všechny rozměry obsažené v tabulkách tohoto katalogu jsou uvedené v milimetrech (mm), pokud není uvedeno jinak a jsou zaokrouhlené dle pravidel. Pokud je rozměr tolerován, jeho tolerance je uvedená v příslušné tabulce. Jestliže požadujete více informací o výrobku, kontaktujte prodejní oddělení ELESA nebo GANTER. Informace o hmotnosti výrobku uvedené v tabulce jsou v gramech (g) a jsou informativní a nezávazné.

11) Společnosti ELESA a GANTER provádí systematicky výzkum a vývoj za účelem nepřetržitého zlepšování kvality výrobků. Vyhrazují si právo změnit a upravit, bez předchozího upozornění, rozměry výrobku, způsob výroby a technickou specifikaci existujicího výrobku. Z tohoto důvodu ELESA a GANTER vyzývá potencionální zákazníky, aby si srovnali informace uvedené v tištěném katalogu s informacemi dostupnými v elektronickém katalogu publikovaném na webových stránkách (www.elesa-ganter.com) - Anglická verze. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány a mohou vyvrátit nejasnosti a pochyby. Případná změna konstrukce, zobrazená v tištěném katalogu nebo v elektronickém katalogu publikovaném na webových stránkách ELESA+GANTER, může být někdy uvedená dříve, než je prvek dostupný. To umožňuje spotřebu skladových položek vyrobených dříve, než nastala uvedená změna.

PRÁVO NA PRŮMYSLOVÉ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

12) Všechny vzory a modely obsažené v tomto katalogu jsou originály a vlastní je společnosti ELESA a GANTER. Produkty jsou navíc označené následujícími logy a značkami: ELESA, ERGOSTYLE, ooooo (značka skládající se z pěti teček), GANTERGRIFF. Ty jsou chráněné průmyslovým patentem a registrovanou obchodní značkou. Je zakázáno je napodobovat a vyrábět, stejně jako používat jejich design, fotografie, technické popisy apod. bez uvedení zdroje a bez písemného souhlasu společnosti ELESA nebo GANTER.